New Issues » ดัน “ไหมอุตสาหกรรม” ขับเคลื่อนตลาดนำการผลิตเมืองน่าน

ดัน “ไหมอุตสาหกรรม” ขับเคลื่อนตลาดนำการผลิตเมืองน่าน

28 ธันวาคม 2020
0

Newscurveonline.com : กรมหม่อนไหมผนึกความร่วมมือ 4 ภาคส่วน ดัน “ไหมอุตสาหกรรม” ขับเคลื่อนตลาดนำการผลิตเมืองน่าน ส่งเสริมชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มุ่งลดปัญหาการบุกรุกทำลายป่า เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมและยกระดับรายได้ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาที่สำคัญของจังหวัดน่านคือ การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ที่มีความลาดชันสูงเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีปัญหาตามมามากมาย เช่น พื้นที่ป่าไม้ลดลง ดินเสื่อมโทรมจากการถูกชะล้างหน้าดิน มีการใช้สารเคมีปริมาณมาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกร และผลตอบแทนการปลูกข้าวโพดไม่คุ้มค่ากับการลงทุน กรมหม่อนไหม จึงได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการปลูกพืชของเกษตรกร โดยยึดแนวนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากปัจจุบันภาคเอกชนมีความต้องการรังไหมเพื่อผลิตเส้นไหมปีละ 5 พันตัน แต่เกษตรกรผลิตได้เพียง 2 พันตัน ขณะเดียวกันการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังใช้พื้นที่น้อย ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้หลายสิบปี ปีละหลายรุ่น

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมกับ 4 ภาคส่วนคือ ภาครัฐ ภาคเกษตรกร ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ซึ่งภาคเอกชนได้ทำข้อตกลงกับ บริษัท จุลไหมไทย จำกัด รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างเป็นระบบและราคาเป็นธรรม ผลการดำเนินการนอกจากทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีตลาดรับซื้อรังไหมที่แน่นอน ลดการนำเข้าเส้นไหมจากต่างประเทศแล้ว ยังสามารถลดปัญหาการบุกรุกทำลายป่า เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมดีขึ้นและเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพดีเนื่องจากปลอดภัยจากสารพิษ เพราะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ไม่มีการใช้สารเคมีทางการเกษตร จึงเป็นการส่งเสริมเกษตรกรที่ช่วยแก้ปัญหาทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน