New Issues » กระทรวง อว. ถกแนวทางการศึกษาขับเคลื่อนประเทศ

กระทรวง อว. ถกแนวทางการศึกษาขับเคลื่อนประเทศ

6 มกราคม 2021
0

Newscurveonline.com : รมว.การอุดมศึกษาฯ ร่วมหารือนายกสภามหาวิทยาลัย-อธิการบดีทั่วประเทศ ดัน 4 บิ๊กโปรเจกต์ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล – พลิกโฉมมหาวิทยาลัย – เศรษฐกิจเชิงพื้นที่ – อว. ส่วนหน้า” ดึงศักยภาพมหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาประเทศ ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด เน้นการเรียนรู้แบบลงพื้นที่ทำงานจริง ใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มพร้อมพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพยุคใหม่

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวภายหลังการประชุมหารือเชิงนโยบาย เรื่อง “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศ” ณ ห้องประชุม ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัด อว. ซึ่งมีอธิการบดีและผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วม เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ว่า กระทรวง อว. มีนโยบายในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ 2.การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) 3.มหาวิทยาลัย : ขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ (University as a Marketplace) และ 4.อว. ส่วนหน้า ซึ่งทั้ง 4 เรื่อง ตนได้ให้แนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1.โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลฯ มีความเกี่ยวข้องกับโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้า โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งการดำเนินงานในลักษณะนี้จะทำให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสและบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาจังหวัดที่ชัดเจน โดยให้ อว.ส่วนหน้าทำหน้าที่เป็นหน่วยราชการภูมิภาคของ อว. เพื่อพัฒนาทั้งจังหวัดและพัฒนามหาวิทยาลัยเอง

2.ให้ปรับรูปแบบการทำงานจากเดิมที่เป็นการพัฒนาแบบพื้นฐาน ใช้แรงงานราคาถูก เปลี่ยนเป็นการพัฒนาที่ใช้นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเน้นการทำงานแบบรวมพลังของคนในมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาประเทศให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง

3.มหาวิทยาลัย มีงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลายเรื่องสามารถนำมาต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้ แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของ อว. ทำให้ไม่เกิดผลกระทบในวงกว้างเท่าที่ควร ดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลลัพธ์ ผลกระทบที่ประชาชนได้รับมากกว่าข้อมูลทางสถิติทั่วไป

4.การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเป็นการปรับบทบาทของมหาวิทยาลัยให้มีความสำคัญมากขึ้นในการพัฒนาประเทศ บัณฑิตได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการมีงานทำ

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก ยังกล่าวถึงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย : ขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ (University as a Marketplace) ว่า เนื่องจากงบประมาณทั้งในส่วนของ อว. และในส่วนของบุคลากรของ อว. สามารถผลักดันให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ได้ ทั้งในส่วนของตลาดกายภาพ ตลาดออนไลน์ หรือการพัฒนาศักยภาพของผู้ขายในตลาดได้ ซึ่งเชื่อว่าหากมีการปรับแนวคิดและแนวทางในการดำเนินงานจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดและสอดรับกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากมีการลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตอบโจทย์ปัญหาของพื้นที่และชุมชน อีกทั้งยังก่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ให้มีการเรียนรู้จากการลงพื้นที่ปฏิบัติจริงมากกว่าการเรียนรู้แต่เพียงทฤษฎีในห้องเรียนเท่านั้น

ในที่ประชุมยังมีนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยหลายท่านได้เสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม อาทิ ในการดำเนินงานแม้จะมีเป้าหมายเรื่องการจ้างงาน แต่ควรเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน และการใช้ชีวิต รวมไปถึงการมีห้องแล็ปที่ช่วยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ และควรให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาประเทศ ขณะที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีความพร้อมไม่เท่ากัน ดังนั้น การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลก็ควรจะต้องจำแนกตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบัน มหาวิทยาลัยต้องดำเนินภารกิจของสถาบันทั้งในส่วนของการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาความเป็นเลิศให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนพื้นที่ได้ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรมีความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการ เป็นต้น