Pictorial » สกสว. เปิดเวทีชี้แจงงบอุดหนุนงานวิจัย ปี 65

สกสว. เปิดเวทีชี้แจงงบอุดหนุนงานวิจัย ปี 65

17 พฤศจิกายน 2020
0

Newscurveonline.com : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงินงบประมาณ 24,000 ล้านบาท เพื่อมุ่งเชิญชวนประชาคมวิจัยสร้างความเข้าใจร่วมกันผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) การยื่นคำของบประมาณด้าน ววน. ดาวน์โหลดผ่าน QR Code มุ่งแก้วิกฤติประเทศ พร้อมสร้างชาติยั่งยืน โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง (ขวา) ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ สกสว. ร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม, อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้