New Issues » อ.ส.ค.เสริมเขี้ยวเล็บเอเยนต์นม “ไทย-เดนมาร์ค”

อ.ส.ค.เสริมเขี้ยวเล็บเอเยนต์นม “ไทย-เดนมาร์ค”

21 พฤศจิกายน 2020
0

Newscurveonline.com : อ.ส.ค. จัดสัมมนาตัวแทนจำหน่าย ทีมตลาด และกองขายทั้ง 5 สำนักงานทั่วประเทศ รับศึกการแข่งขันอุตสาหกรรมนมรับปีวัว เสิร์ฟกลยุทธ์การขายและการกระจายสินค้าหลักสูตรเข้มข้นเสริมทัพตลาดนม “วัวแดง” รับศึกปี 64

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า อ.ส.ค. ได้มีการเสริมทัพกลยุทธ์ เน้นศักยภาพด้านการแข่งขันการตลาดของนม “ไทย-เดนมาร์ค” ภายในประเทศ และเพิ่มการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรของ อ.ส.ค. ให้ได้ตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจ 5ปี (2560–2564) ตามที่วางเป้าหมายรายได้ไว้ไม่ต่ำกว่า 1.2 หมื่นล้านบาทภายในปี 2564 โดยได้จัดอบรมสัมมนาโครงการ Smart Agents ; Talent Sellers นมไทย-เดนมาร์ค ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์4 ด้านคือ 1.เพื่อยกระดับการทำงานของเอเย่นต์ด้านการกระจายสินค้าของตัวแทนจำหน่าย 2.เพื่อส่งเสริมการให้บริการและการนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ แก่ร้านค้า 3.เพื่อส่งเสริมจริยธรรมทางการค้า 4.เพื่อเก็บข้อมูลการขายเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

ด้านนายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินงานโครงการ Smart Agents ; Talent Sellers นมไทย-เดนมาร์ค ในปีที่ผ่านมามีบริษัทเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 11 ราย มีตัวแทนจำหน่ายที่สามารถทำการกระจายสินค้าได้ตามเป้าหมายของโครงการฯ จำนวน 8 ราย และมีตัวแทนจำหน่ายที่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายของโครงการฯ จำนวน 6 ราย สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563. มีตัวแทนจากเอเย่นต์ทั่วประเทศ จำนวน 15 ราย และตลาดและการขาย ทุกสำนักงานภาค ใช้ระยะเวลา 2 วัน โดยสาระสำคัญของการอบรมการตลาด ปี 2564 เป็นการเน้นทบทวนความรู้ในการใช้ โปรแกรมสมาร์ทเอเย่นต์สำหรับผู้ใช้โปรแกรมจากทุกสำนักงานภาค  โดยอ.ส.ค.ได้เชิญตัวแทนจำหน่ายเข้าร่วมด้วยเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขของการดำเนินงานใน 2564

การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของบุคคลากรด้านการขายและการตลาดของอ.ส.ค.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมนมและวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ในขณะที่สมาร์ทเอเย่นต์นมไทย-เดนมาร์ค นับเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสูงในการเป็นแม่ทัพในการรักษาฐานการตลาดและบุกเบิกตลาดใหม่ ๆ ให้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คสู่ตลาดที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้าแบรนด์ไทย-เดนมาร์คในตลาดนมพาณิชย์ ทำให้มั่นใจว่าแม้ อ.ส.ค.จะประสบปัญหาจากภาวะวิกฤติโรคระบาด COVID-19 และภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ไม่แตกต่างไปจากผู้ประกอบการรายอื่น ๆ แต่ยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดของนมพร้อมดื่มตลาดในประเทศไว้ได้ เนื่องจากมีความแข็งแกร่งของแบรนด์ไทย-เดนมาร์คและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค รวมไปถึงความเชื่อมั่นและการยอมรับที่ได้จากผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างดีมาโดยตลอด