Most Recent » ยืนยัน ! วัคซีน COVID-19 จำนวน 2 แสนโดสจากจีนส่งถึงไทยภายใน ก.พ.64

ยืนยัน ! วัคซีน COVID-19 จำนวน 2 แสนโดสจากจีนส่งถึงไทยภายใน ก.พ.64

6 มกราคม 2021
0

Newscurveonline.com : ตามที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง วัคซีน COVID-19 จำนวน 2 แสนโดสจากจีน ส่งถึงไทยภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นั้น

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ กระทรวงสาธารณสุข จัดหา/ซื้อและเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนหลายแห่งเพื่อให้ได้วัคซีนตามเป้าหมายครอบคลุมประชาชนไทยร้อยละ 50 ภายในปี 2564 ซึ่งผลการเจรจาภายในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ประเทศไทยจะได้รับวัคซีนจาก บริษัท ซิโนแวค ประเทศจีน จำนวน 2 ล้านโดส โดยถ้าเป็นไปตามแผน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประเทศไทยจะได้รับวัคซีน 2 แสนโดสแรก ฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง และในเดือนมีนาคม 2564 จะได้รับอีก 8 แสนโดส จากนั้นในเดือนเมษายน 2564 จะได้รับอีก 1 ล้านโดส โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งนี้ การทำสัญญาจองซื้อวัคซีนล่วงหน้ากับ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 26 ล้านโดสนั้น จากเดิมจะได้รับวัคซีนในไตรมาสที่ 2 แต่จากการเจรจาจะได้วัคซีนมาเร็วกว่ากำหนด ทยอยส่งตามแผนการฉีดวัคซีน โดยมี องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดส่ง และกระจายวัคซีนไปยังสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการจัดหาวัคซีนจากแหล่งอื่น

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย รวมถึงข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเองจาก กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.moph.go.th หรือโทร. 1422