Most Recent » ไม่จริง ! แอปฯ “หมอชนะ” คิดค่าบริการข้อความละ 5 บาท

ไม่จริง ! แอปฯ “หมอชนะ” คิดค่าบริการข้อความละ 5 บาท

9 มกราคม 2021
0

Newscurveonline.com : ตามที่มีการส่งต่อข้อความชวนเชื่อกล่าวเรื่องแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” มีการคิดค่าบริการข้อความละ 5 บาท นั้น

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ข้อมูลดังกล่าว ไม่เป็นความจริง ตัวแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ไม่ทราบถึงข้อมูลเบอร์โทร.ของผู้ใช้งาน ดังนั้นจะนำเอาเบอร์โทรศัพท์ไปสมัครข้อความไม่ได้ อีกทั้ง Blueberry ก็เป็นข้อความแรกและข้อความเดียว ไม่มีการเก็บเบอร์โทรศัพท์อีกในครั้งถัด ๆ ไป ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอให้เชื่อมั่นในแอปพลิเคชัน “หมอชนะW

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.depa.or.th โทร.0 2026 2333